Official Account API

Tài liệu Open API cho Zalo Offical Account Platform. Quản lý follower, nhắn tin tương tác và nhận sự kiện người dùng tương tác với OA của bạn