Mã lỗi

Mã lỗi Mô tả -32 Vượt quá giới hạn request/phút. Chi tiết tại đây -201 Tham số không hợp lệ -202 Mac không hợp lệ -204 Official Account đã bị xóa -