Official Account Access Token

Official Account Access Token (Hạn sử dụng: 1 năm): Là mã truy cập do Admin của Officlal Account cấp cho Ứng dụng để Ứng dụng có quyền đại diện OA gọi các API n