Yêu cầu cấp mới OA Access Token

Để sử dụng hệ thống OA API, ứng dụng của bạn cần được cấp quyền bằng cách lấy mã access token (mã truy cập) từ OA. Ứng dụng cần thực hiện các bước cấu hình ban