Giới thiệu về Webhook

Zalo sẽ gửi các request http (method POST) đến webhook url của ứng dụng khi có tương tác từ người dùng hoặc các thay đổi liên quan đến Offical Account, bao gồm: