Thông tin tên, ảnh đại diện

Dùng để truy xuất thông tin cơ bản của người dùng Zalo đã cấp quyền cho ứng dụng. Endpoint /me sẽ gửi về thông tin của người dùng ứng với access_token truyền và