Thông tin người dùng

Dùng để truy xuất thông tin các nhân của 1 người dùng Zalo. Endpoint /me sẽ gửi về thông tin của người dùng đang giữ access_token. Giới hạn truy xuất: Không g