Đăng bài viết

SDK cung cấp API để đăng bài viết lên trang nhật ký của user: OpenAPIService.getInstance().postToWall(Context context, String link, String msg, ZaloOpenAPICallb