Gửi tin nhắn tới bạn bè

SDK cung cấp API để gửi tin nhắn đến bạn đang sử dụng app: OpenAPIService.getInstance().sendMsgToFriend(Context context, String friendId, String msg, String lin