Lấy danh sách bạn bè

SDK cung cấp 2 API để lấy danh sách bạn bè. Lấy danh sách tất cả bạn bè của người dùng đã sử dụng ứng dụng: ZaloSDK.Instance.getFriendListUsedApp(Context ctx,