Mời sử dụng ứng dụng

SDK cung cấp API gửi tin nhắn mời bạn bè sử dụng ứng dụng: ZaloSDK.Instance.inviteFriendUseApp(Context ctx, String[] friendIds, String message, ZaloOpenAPICallb