Đăng bài viết

SDK cung cấp API đăng bài viết lên trang nhật ký của user thông qua app Zalo: OpenAPIService.getInstance().shareFeed(final Context context, final FeedData feedO