Official Account API

Thông tin chi tiết về các API vui lòng tham khảo tài liệu Official Account API. Hướng dẫn gọi Official Account API sử dụng DotNet SDK. Khai báo sử dụng Zalo Dot